Về trang web

Hệ thống tìm kiếm thông tin COVID tại Chicago được tạo ra để giúp mọi người trup cập các thông tin được xác thực, cập nhật cho Chicago và Hạt Cook trong đại dịch virus Corona.

Trang web này đươc tạo ra và duy trì bởi City Bureau, một tổ chức báo chí phi đảng phái, phi lợi nhuận nằm tại phía Nam Chicago. Nhiệm vụ của chúng tôi là đưa các cộng đồng lại với nhau để tạo ra các phương tiện truyền thông công bằng và có tác động lớn hơn.

Trang web này sẽ được cập nhật thường xuyên và bản dịch sang các ngôn ngữ mới sẽ sớm ra mắt. Nếu quý vị muốn đề xuất một nguồn thông tin mới, chỉnh sửa thông tin hoặc cập nhật, hãy truy cập tại đây hoặc gửi email tới info@citybureau.org.

Muốn truy cập nguồn thông tin này qua tin nhắn?

Soạn tin nhắn “covid” gửi tới (312) 436-2280 và quý vị sẽ nhận được danh sách các nguồn thông tin trên điện thoại của mình

Lo lắng về việc truy cập Internet?

City Bureau đang hợp tác với các nhóm địa phương để đảm bảo cộng được luôn được cập nhật thông. Là một phần của dự án Mạng lưới Hỗ trợ Thông tin, chúng tôi đang kêu gọi các thành viên cộng đồng có thể truy cập Internet giúp kiểm tra các tin đồn, trả lời câu hỏi và kết nối người dân với các nhà báo địa phương. Nếu quý vị muốn tham gia Mạng lưới Hỗ trợ Thông tin, đăng ký tên tại đây.

Lời cảm ơn

Chúng tôi cảm ơn mọi sự đóng góp của các tổ chức đối tác bao gồm Chicago United for Equity, Rohingya Cultural Center, West Side United, Organized Communities Against Deportations, The Middle Eastern Immigrant and Refugee Alliance (MIRA), Austin Coming Together, The Goodie Shop và The Firehouse Community Arts Center. Các nguồn thông tin được tổng hợp từ nghiên cứu ban đầu của nhóm biên tập City Bureau và nhờ vào danh sách sẵn có được tạo bởi Thành phố Chicago, Block Club Chicago, South Side Weekly, West Side United, Accion và ICIRR.